You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

11.1. Objednávateľ (odberateľ) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci (dodávateľ) spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré poskytol dodávateľovi a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

11.2. Odberateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka …). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný odberateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo e-mailom na adresu info@antikon.sk .

11.3. Prevádzkovateľ internetových stránok www.antikon.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane