You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 
Antikon.sk
určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov Antikon.sk so svojimi odberateľmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

Cookies používame, aby sme mohli prispôsobovať používateľovi obsah a reklamy, merať reklamy a poskytovať vyššiu bezpečnosť služby. Kliknutím alebo používaním tohto webu nám dávate súhlas na zhromažďovanie informácií na .sk aj mimo neho prostredníctvom cookies.

 

1. Definícia pojmov - Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

1.1. ”dodávateľ” - znamená spoločnosť MGKLIKA s.r.o., Vranovská 7, Stropkov 091 01

1.2. ”odberateľ” - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou MGKLIKA s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy

1.3. ”produkt” - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:

1.3.1. poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby

1.4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení

1.5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MGKLIKA s.r.o.

1.6. „doručenie tovaru“ – znamená, že tovar sa považuje za doručený do 2-3 dní nasledujúcich po jeho odovzdaní externej expedičnej spoločnosti.

 

2. Objednávka produktu

2.1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:

2.1.1. e-mailom na adrese info@antikon.sk  alebo priamo na e-mailovej adrese www.antikon.sk

2.1.2. poštou na adresu ANTIKON, MGKLIKA s.r.o., Vranovská 7, Stropkov 091 01.

2.1.3. aj vtedy, pokiaľ už odberateľ objednal produkt u dodávateľa telefonicky alebo ústne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade sa odberateľ zaväzuje potvrdiť ústnu alebo telefonickú objednávku písomne, mailom, faxom alebo poštou do 24 hodín od ústnej alebo telefonickej objednávky. Na ústnu alebo telefonickú objednávku, ktorá nebola dodatočne písomne potvrdená dodávateľovi sa neprihliada.

2.2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu a počty kusov.

2.3. Odberateľ nie je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpu, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.

2.4. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.

2.5. Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením dodávateľom.

2.6. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku, avšak len pred dodaním produktu. V takom prípade je  dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom  záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

2.7. Objednávka staršia ako 30 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Na neplatnú objednávku dodávateľ neprihliada.

 

3. Dodanie produktu

3.1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.

3.1.1 Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.

3.1.2 Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.

3.2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).

3.3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

3.4. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške. Výška prepravných nákladov sa odvíja od cenníkových sadzieb externého prepravcu. 

                                                            

4. Ceny a zľavy

4.1. Zoznam produktu i s predajnými cenami je obsiahnutý v základnom cenníku dodávateľa, prístupný na stránke www.antikon .sk. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.

4.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.

4.3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.

 

5. Platobné podmienky

5.1. Platba za tovar sa vykonáva nasledovnými spôsobmi: v hotovostina dobierku alebo bankovým prevodom na základe zálohovej alebo  riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Kúpnou zmluvou stanovené inak.

5.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.

5.3. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

 

6. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

6.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.

6.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.

6.3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt  dodávateľa.

 

7. Zapožičiavanie vzoriek dodávateľom odberateľovi

7.1. Dodávateľ môže (podľa svojich momentálnych možností) zapožičať odberateľovi vzorky produktov určené na ich predvádzanie pričom budú dodržané podmienky podľa podmienok na zapožičanie produktu podľa bodu 7.2. až  7.4. VOP.

7.2. V prípade záujmu o zapožičanie vzoriek si odberateľ objednáva príslušné vzorky objednávkou vzoriek. Dodávateľ vystaví za zapožičanie vzoriek odberateľovi faktúru, splatnú podľa platobných podmienok odberateľa. Dodávateľ je však oprávnený účtovať si za zapožičanie vzoriek produktu okrem ceny vzoriek aj poplatok vo výške 100,- eur. Doba zapožičania vzoriek je 30 kalendárnych dní, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.

7.3. Odberateľ je povinný pred uplynutím doby zapožičania vrátiť zapožičané vzorky nepoškodené a v pôvodnom obale; v takom prípade mu dodávateľ dobropisuje uhradenú faktúru za zapožičanie vzoriek.

7.4. Dodávateľ má právo odmietnuť vrátenie vzoriek produktu odberateľom po uplynutí doby zapožičania alebo v prípade nesplnenia podmienok vrátenia vzoriek podľa bodu 7.3. VOP. V takom prípade odberateľ nadobudne vlastnícke právo ku daným vzorkám dňom doručenia odmietnutia vrátenia vzoriek odberateľom a uhradená cena a poplatok za požičanie vzoriek sa bude považovať za kúpnu cenu za produkt.    

 

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.

8.2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.

 

9. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.

9.2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

9.3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.

9.4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.

9.5. Vady musia byť vytknuté písomne, faxom alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, označenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. 

9.6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9.7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

9.8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením  vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

 

10. Vrátenie tovaru

10.1. Odberateľ má právo zakúpený tovar vrátiť do  7 dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu. Podmienkou je vrátiť nepoužitý výrobok v originálnom balení.

10.2. Tovar bude doručený dodávateľovi na náklady odberateľa alebo prinesený osobne na adresu prevádzky dodávateľa. Zásielky formou dobierky nebudú prebraté.

10.3. V prípade vrátenia tovaru v lehote do 7 dní bez udania dôvodu, je odberateľ povinný s tovarom priložiť list, v ktorom uvádza, že odstupuje od zmluvy v zákonnej lehote. V liste súčasne uvedie, o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy tovar prevzal.

10.4. Odberateľ je povinný v liste uviesť číslo účtu pre vrátenie ceny za tovar. Dodávateľ vráti cenu za tovar najneskôr do 15 dní od vrátenia tovaru.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Objednávateľ (odberateľ) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci (dodávateľ) spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré poskytol dodávateľovi a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

11.2. Odberateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný odberateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo e-mailom na adresu info@antikon.sk .

11.3. Prevádzkovateľ internetových stránok www.antikon.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

12.2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.antikon.sk uvedením dátumu platnosti VOP.

12.3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

Ďakujeme Vám za akceptovanie týchto podmienok a tešíme sa na skorú spoluprácu.

Pekný deň Vám želá tím www.antikon.sk